REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

zrzucicbrzuch.pl

 

§1. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin korzystania z serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwisem”), znajdującego się pod adresem www.zrzucicbrzuch.pl określa zasady korzystania z Serwisu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.

2. Serwis prowadzi sprzedaż produktów dotyczących odchudzania i zdrowego odżywiania, zwanych dalej „Produktami

3. Produkty dostarczane są Kupującemu pocztą elektroniczną – mogą one być w formie:

a)   eBook – elektroniczny egzemplarz książki w postaci pliku komputerowego (w formacie pdf);

b)  Nagrania – elektroniczny zapis dźwiękowy lub wizualny w postaci pliku komputerowego (mp3, audio, wav, mp4, avi).

4. Serwis nie prowadzi sprzedaży Produktów w formie fizycznej.

5. Serwis prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2 za pośrednictwem internetu, więc może dokonywać sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw.

6. Produkty zostają dostarczane niezwłocznie (do maksymalnie 24 godzin, zazwyczaj natychmiast) po automatycznym zaksięgowaniu płatności za zamówienie. Księgowanie płatności trwa, w zależności od sposobu płatności od kilku sekund do kilku dni. Dostawa odbywa się przez Internet.

7. Właścicielem serwisu, oraz autorem publikowanych treści jest Michał Czuchryta.

8. Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: https://www.zrzucicbrzuch.pl/kontakt/ lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres michalczuchryta {mapla} yahoo.co.uk.

9. Strona ma charakter edukacyjno – szkoleniowy. Informacje i wiedzę prezentowaną w serwisie użytkownik wykorzystuje na własną odpowiedzialność – właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej za jakiekolwiek kontuzje lub inne komplikacje medyczne wynikłe z tytułu użycia tej wiedzy.

10. Informacje zawarte w serwisie nie mogą być traktowane jako porada medyczna lub konsultacja lekarska. Wszystkie umieszczone w nim porady powinny być skonsultowane z lekarzem przed ich zastosowaniem, tak jak to się powinno robić przed rozpoczęciem każdej diety lub ćwiczeń.

§2. Produkty

1. Sprzedawca zaleca, aby przed wykorzystaniem wiedzy zawartej w Serwisie lub Produktach skonsultować się z lekarzem i dietetykiem. Jeśli lekarz lub dietetyk będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, że wiedza w nich zawarta może zagrażać życiu lub zdrowiu Kupującego, lub wywołać inną dolegliwość, powinno się zaprzestać korzystania z tej wiedzy. Żadna informacja zawarta na stronach Serwisu lub Produktach nie jest poradą medyczną ani dietetyczną. Sprzedawca nie daje gwarancji, że wiedza zawarta w nich nie wywoła jakichkolwiek skutków ubocznych. Nie daje gwarancji, że Kupujący schudnie po wykorzystaniu wiedzy zawartej w Produktach lub Serwisie. Sprzedający stosuje na sobie wiedzę umieszczoną w serwisie oraz Produktach z pozytywnym skutkiem. Trzeba pamiętać jednak o tym, że każda osoba jest inna i w stosunku do każdej może wywołać inny efekt. Gdy Kupujący będzie sumiennie stosować się do informacji zawartych w Produktach, może (ale nie musi) osiągnąć efekty.

2. Produkty żywnościowe, o których mowa w Produktach lub Serwisie są produktami, które można kupić w placówkach handlowych lub przygotować samemu. Niektórzy Kupujący mogą posiadać uczulenie na dany produkt więc Kupujący powinien w razie wątpliwości skonsultować się przed spożyciem z lekarzem lub dietetykiem.

 3. Ćwiczenia. Jeśli posiadasz jakiekolwiek przeciwwskazania ze strony lekarskiej lub po prostu czujesz, że nie powinieneś(aś) wykonywać ćwiczeń proponowanych w Serwisie lub Produktach, powinieneś(aś) zaprzestać wykonywania tych ćwiczeń. Jeżeli po wykonaniu ćwiczeń, lub w trakcie ich wykonywania czujesz się źle, lub masz jakiekolwiek dolegliwości, powinieneś(aś) niezwłocznie przerwać trening i udać się do specjalisty. Przed rozpoczęciem ćwiczeń, koniecznie zastosuj odpowiednią rozgrzewkę. Każdy człowiek jest inny i ćwiczenia u każdego mogą wywołać inne efekty. Sprzedawca nie daje żadnej gwarancji, że ćwiczenia mogą pomóc.

4. Przepisy §2 ust. 1 – 3 dotyczą zarówno Kupującego jak i każdej innej osoby korzystającej z Serwisu lub Produktów.

§3. Korzystanie z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są:
a) Uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz
b) Zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

2. Z serwisu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.

3. Osoby korzystające z Serwisu, mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej na podany przez nich adres e-mail. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w każdym e-mailu wysłanym od Sprzedawcy

 §4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu i Produktów

1.Do korzystania z Serwisu wymagane są:
a) dostęp do Internetu;
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie;
c) włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;
d) czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;

2. Odpowiednio szybkie łącze o szybkości nie mniejszej niż 30 kb/s, aby Kupujący pobrał plik lub pliki z zakupionym Produktem w terminie.

3. Warunkiem korzystania z Produktów jest:
a) w przypadku eBooków – posiadanie programu obsługującego pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader w wersji nie niższej niż 5.0);
b) w przypadku Nagrań – posiadanie programu odtwarzającego pliki dźwiękowe lub video (mp3, wav, audio, mp4, avi)
oraz umiejętność korzystania z tych programów.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości email od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

§5. Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Serwisu.

1. Produkty stanowią utwór w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.

2. Autorskie prawa majątkowe do Produktów przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – jego autorowi.

3.Kupno Produktów nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do nich. Kupujący może korzystać z Produktów wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową, jeśli jest to niezbędne do korzystania z nich.

4. W szczególności Kupującemu nie wolno:

  1. Zwielokrotniać Produktów lub dokonywać ich rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej);
  2. Udostępniać Produktów jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej;
  3. Najmować i użyczać Produktów; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej;
  4. zmieniać treść lub zawartość Produktów;
  5. usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na Produkty;
  6. umieszczać Produktów na serwisach rozpowszechniających pliki (np. typu chomikuj.pl, peb.pl), czy forach internetowych.

5. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych Produktów, osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3 – krotnej wysokości ceny brutto Produktu za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

§6. Płatności i zwroty

1. Płatne materiały dostępne w serwisie zrzucicbrzuch.pl, dostępne są dla wszystkich użytkowników.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do materiałów płatnych, jest dokonanie zakupu wybranego materiału przez użytkownika.

3. Poprzez zakup rozumie się wypełnienie przez użytkownika formularza zamówienia i dokonanie płatności elektronicznej w kwocie równej cenie materiału.

4. Kupujący może dokonać zapłaty za Produkty tylko z wykorzystaniem systemu płatności [ przelewy24.pl lub paypal.com ] W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności [ przelewy24.pl lub paypal.com ], do którego link udostępniany jest każdorazowo przy dokonywaniu płatności.

5. Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego.

6. Podstawowym elementem do prawidłowego zrealizowania zamówienia jest podanie przez użytkownika w formularzu, poprawnego adresu e-mail.

7. Z chwilą zaksięgowania zapłaty ceny, na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia wysyłany jest e-mail z załączonym produktem.

8. Zamówione i opłacone Produkty, zostają przekazane w ciągu 24 godzin na adres e-mail użytkownika wskazany w formularzu zamówienia.

9. W przypadku gdy Kupujący nie dokona pobrania pliku z zakupionym Produktem z jakiegokolwiek powodu, obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, który wyśle zakupiony Produkt jako załącznik na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia kontaktu.

10. W sytuacji nie otrzymania przez użytkownika zakupionych Produktów w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: michalczuchryta {mapla} yahoo.co.uk lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://zrzucicbrzuch.pl/kontakt/.

11. Kupujący będący konsumentem, może – jeżeli zastosuje informacje zawarte w Produkcie i nie schudnie – odstąpić od umowy sprzedaży, w terminie 30 (trzydziestu) dni od przesłania przez Sprzedawcę danego Produktu. Odstąpienie wykonuje się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu Zamówienia na adres e-mail wskazany w Regulaminie (§1 ust. 8)

12. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia danych dostępowych do Produktów.

13. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionych Produktów, ze wszelkich nośników, w szczególności:
a) Usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie;
b) Zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

14. Zwrot Ceny następuje na konto wskazane przez Kupującego, w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 13

15. Odstąpienie nie będzie uważane za skuteczne, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, iż wykonywanie przez Kupującego uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, nosi cechy nadużycia (wielokrotne odstąpienie, kupowanie wielu Produktów po kolei i następnie odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży każdego z nich itp.). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu. Milczenia Sprzedawcy nie uważa się za uwzględnienie odstąpienia.

§7. Reklamacje

1. Kupujący ma prawo dokonać reklamacji Produktu wyłącznie w przypadku jego niezgodności z umową, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

2. Nie uważa się w szczególności za niezgodność Produktu z umową sytuacji, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z Produktem ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w §4.

3. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową („reklamacja”).

4. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://zrzucicbrzuch.pl/kontakt/.

5. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Produktu lub wymienić Produkt na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.

6. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

§8. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
a) Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje;
b) Braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Serwisu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe;
c) Awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego;
d) Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów protokół internetowych, jak i w oprogramowaniu Serwisu;
e) Niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w nim;
f) Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu;
g) Złośliwej, lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających z Serwisu;
h) Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Serwisu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie, będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

§9. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej, w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Kupujący może zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Regulamin wchodzi w życie od dnia [ 11 Sierpnia 2014r.]